Statut

STATUT
PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO ZIELONE PANDY
SPIS TREŚCI:
Rozdział I – Postanowienia ogólne
Rozdział II – Cele i zadania przedszkola
Rozdział III – Sposób realizacji zadań przedszkola
Rozdział IV – Bezpieczeństwo
Rozdział V – Współdziałanie z Rodzicami
Rozdział VI – Organy Przedszkola
Rozdział VII – Organizacja Przedszkola
Rozdział VIII – Dokumentacja Przedszkola
Rozdział IX – Opłaty
Rozdział X – Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola
Rozdział XI – Wychowankowie Przedszkola
Rozdział XII – Postanowienia końcowe
Strona 1
ROZDZIAŁ I
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Przedszkole jest placówką niepubliczną, ogólnodostępną.
2. Jego nazwa brzmi: Przedszkole Niepubliczne Zielone Pandy.
3. Siedziba Przedszkola znajduje się w Poznaniu os. Stare Żegrze 14/66.
4. Organem prowadzącym przedszkole jest: Zielone Pandy Sp. z o.o. ul. Bałtycka 33 A, 61-017 Poznań,
NIP: 7822857368.
5. Przedszkole używa pieczęci podłużnej o brzmieniu:
Przedszkole Niepubliczne Zielone Pandy
61 -249 Poznań Os. Stare Żegrze 14 /66
tel.: 798300991
§ 2 Zadania organu prowadzącego
1. Organ prowadzący nadaje statut oraz zatwierdza zmiany w statucie wprowadzane przez dyrektora
przedszkola i zaopiniowane przez radę pedagogiczną.
2. Odpowiada za działalność przedszkola. Do zadań organu prowadzącego należy w szczególności:
1) zapewnienie warunków działania przedszkola, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki,
wychowania i opieki;
2) zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie organizacji nauki i metod pracy dla dzieci objętych
kształceniem specjalnym;
3) zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej przedszkola;
4) wyposażenie przedszkola w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów
wychowania przedszkolnego oraz wykonywania innych zadań statutowych;
5) wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników przedszkola;
6) ustalanie czasu pracy przedszkola i przerw w pracy przedszkola;
3. Organ prowadzący współpracuje z organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad przedszkolem w
zakresie wynikającym z przepisów.
4. Organ prowadzący przedszkole powołuje dyrektora przedszkola.
§ 3 Podstawy prawne
1. Przedszkole działa na podstawie:
• ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2019 r. poz. 1148) i przepisów wydanych
na podstawie ustawy w zakresie dotyczącym przedszkoli niepublicznych.
• wpisu do ewidencji prowadzonej przez Urząd Miasta Poznania,
• niniejszego statutu.
§ 4 Sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność przedszkola
1. Działalność przedszkola jest finansowana z dotacji przekazywanej przez Urząd Miasta Poznania
oraz z opłaty czesnego wnoszonej przez rodziców;
2. Wysokość opłaty czesnego wnoszonej przez rodziców określa organ prowadzący.
3. Przedszkole może pozyskiwać środki z innych źródeł.
4. Przedszkole może otrzymywać darowizny.
ROZDZIAŁ II
§ 5 Cele i zadania przedszkola
1. Celem funkcjonowania przedszkola jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka w procesie opieki,
wychowania i nauczania – uczenia się. W efekcie takiego wsparcia dziecko powinno osiągnąć
dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji. Przedszkole pełni także funkcję
doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców (opiekunów prawnych).
Strona 2
2. Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej,
językowej i religijnej, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i
ochrony zdrowia.
3. Przedszkole udziela pomocy psychologiczno – pedagogicznej w toku bieżącej pracy nauczycieli.
Ponadto może organizować formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz zapewnia opiekę i
kształcenie specjalne dla dzieci niepełnosprawnych.
4. Najważniejsze cele i zadania przedszkola:
– Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających
nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego
rozwoju;
– Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w
poczuciu bezpieczeństwa.
– Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności
korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.
– Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci
doświadczeń, które umożliwia im ciągłość procesów adaptacji.
– Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dóbr treści adekwatnych do poziomu
rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem
indywidualnych potrzeb i zainteresowań.
– Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualności, oryginalności dziecka oraz potrzeby tworzenia
relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.
– Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do
samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w
ruchu drogowym.
– Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie
psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w
przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych
możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.
– Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną,
w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru,
muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.
– Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczna, samodzielną eksploracje otaczającej dziecko
przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm
odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwojowego dziecka.
– Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksploracje elementów techniki
w otoczeniu konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego
działania, prezentowania wytworów swojej pracy.
– Współdziałanie z rodzicami (opiekunami prawnymi), różnymi środowiskami, organizacjami i
instytucjami, uznanymi przez rodziców (opiekunów prawnych) za źródło istotnych wartości, na
rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.
– Kreowanie, wspólnie z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez
dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne
dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych
do zrozumienia na tym etapie rozwoju.
– Systematyczne uzupełnianie realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia,
wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego
bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.
– Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia
przez nie poziomu umożliwiającego podjecie nauki w szkole.
– Podtrzymywanie tożsamości narodowej, językowej dzieci.
– Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem
obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.
– Udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej odpowiednio do zdiagnozowanych
potrzeb w toku bieżącej pracy.
– Zapewnienie opieki, wychowania i kształcenia specjalnego niepełnosprawnym wychowankom.
ROZDZIAŁ III
Strona 3
SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ PRZEDSZKOLA
§ 6 sposób realizacji podstawy programowej
1. Przedszkole prowadzi planowy proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci na podstawie
programów wychowania przedszkolnego zawierających podstawę programową wychowania
przedszkolnego z uwzględnieniem zalecanych warunków i sposobu jej realizacji.
2. Dyrektor dopuszcza program po uprzednim zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
3. Nauczyciele planują pracę z grupą przedszkolną w oparciu o dopuszczony program, z
uwzględnieniem zdiagnozowanych potrzeb i możliwości dzieci.
4. Wspomaganie rozwoju dziecka realizują nauczyciele wykorzystując do tego każdą sytuacje i
moment pobytu dziecka w przedszkolu, czyli tzw. zajęcia kierowane i niekierowane. Podstawową
formą aktywności jest zabawa.
5. W trakcie realizacji procesu adaptacyjnego nauczyciele stosują uznane, pedagogiczne metody i
zasady i formy wychowania przedszkolnego odpowiednie do wieku, potrzeb i możliwości dziecka.
6. Ponadto, w toku bieżącej pracy nauczyciele indywidualizują sposób oddziaływania i udzielają
pomocy psychologiczno – pedagogicznej odpowiednio do zdiagnozowanych potrzeb oraz możliwości
każdego dziecka, a w szczególności dzieci niepełnosprawnych – ze szczególnym uwzględnieniem
rodzaju stopnia niepełnosprawności.
7. Nauczyciele informują rodziców (opiekunów prawnych) o postępach w rozwoju ich dziecka,
zachęcają do współpracy w realizacji programu wychowania przedszkolnego oraz opracowują
informację o gotowości szkolnej dla tych dzieci, które w danym roku mają rozpocząć naukę w
szkole.
8. Informacje o gotowości do nauki w szkole przekazuje się rodzicom (opiekunom prawnym) w formie
pisemnej do 30 kwietnia.
§ 7 Pomoc psychologiczno – pedagogiczna
1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana dziecku polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych
możliwości psychofizycznych dziecka i czynników środowiskowych wpływających na jego
funkcjonowanie w przedszkolu, w celu wspierania potencjału rozwojowego dziecka i stwarzania
warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola.
2. Potrzeba udzielania pomocy psychologiczno -pedagogicznej może wynikać w szczególności:
– z niepełnosprawności;
– z zaburzeń zachowania i emocji;
– ze szczególnych uzdolnień;
– ze specyficznych trudności w uczeniu się;
– z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
– z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
– z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny;
Pomoc psychologiczno- pedagogiczną organizuje się dzieciom posiadającym opinie poradni
psychologiczno – pedagogicznej lub dzieciom, które wymagają dodatkowego wsparcia z uwagi na
potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne w wyniku
przeprowadzonej przez nauczyciela lub specjalistę obserwacji pedagogicznej oraz diagnozy
przedszkolnej.
Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielna jest w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz
przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie zajęć rozwijających
uzdolnienia i zajęć specjalistycznych, głównie korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych i
innych o charakterze terapeutycznych.
Pomoc psychologiczno – pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola, w szczególności planuje
formy pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin odpowiednio do potrzeb dziecka.
3. Przedszkole udziela także pomocy psychologiczno -pedagogicznej rodzicom (opiekunom prawnym)
dzieci. Pomoc udzielana w przedszkolu rodzicom (opiekunom prawnym) dzieci i nauczycielom
polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i
dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych, w celu zwiększania efektywności
pomocy udzielanej dzieciom. Formy pomocy psychologiczno -pedagogicznej dla rodziców i
nauczycieli:
– porady;
– konsultacje;
Strona 4
– warsztaty.
4. Przedszkole może określić szczegółowe zasady współdziałania z rodzicami, które przejawia
agresywne zachowania wobec rówieśników i wymaga zintegrowanych i ujednoliconych działań
terapeutyczno – wychowawczych. Rodzice i nauczyciele są zobowiązani do realizacji wspólnie
ustalonych i przyjętych czynności wspomagających rozwój dziecka.
§ 8 Opieka i kształcenie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
1. Do przedszkola mogą być przyjęte dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego wydawane przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną.
2. Przedszkole zapewnia:
– realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
– warunki do nauki i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby
rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci;
– zajęcia specjalistyczne;
– inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz
możliwości psychofizyczne dzieci, w szczególności zajęcia rewalidacyjne;
– integrację dzieci ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z dziećmi pełnosprawnymi;
– przygotowanie dzieci do samodzielności w życiu dorosłym.
3. Dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dyrektor powołuje
zespół składający się z nauczycieli oraz specjalistów, którzy będą pracować z dzieckiem.
4. Zadaniem zespołu jest koordynowanie udzielania pomocy w oparciu o indywidualny program
edukacyjno – terapeutyczny (IPET). Program ten opracowuje zespół do 30 września lub w ciągu 30
dni od otrzymania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego na podstawie zaleceń tego
orzeczenia oraz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka. Program opracowuje się na
okres, na jaki wydano orzeczenie.
5. Dziecku objętym kształceniem specjalnym dostosowuje się program wychowania przedszkolnego
do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych
dziecka, w szczególności poprzez dobór odpowiednich metod i form pracy.
6. W programie IPET może być wskazana potrzeba realizacji wybranych zajęć wychowania
przedszkolnego indywidualnie z dzieckiem lub w grupie liczącej do 5 dzieci.
7. IPET wskazuje także niezbędne formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz zajęcia
rewalidacyjne.
8. Zespół dwa razy w roku dokonuje oceny funkcjonowania dziecka i w miarę potrzeb modyfikuje
program.
9. W przedszkolu można zatrudniać dodatkowo ww. osoby, w celu współorganizowania kształcenia
dzieci niepełnosprawnych.
10. Dyrektor wyznacza zajęcia edukacyjne oraz zintegrowane działania i zajęcia o charakterze
rewalidacyjnym, określone w programie (IPET), które będzie realizował nauczyciel specjalista
wspólnie z nauczycielem grupy lub samodzielnie, a także zadania dla pomocy nauczyciela.
11. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo udziału w spotkaniach zespołu, otrzymują kopie oceny
funkcjonowania dziecka oraz programu (IPET).
12. Przedszkole podejmuje działania wspierające rodziców (opiekunów prawnych) dziecka objętego
kształceniem specjalnym.
13. Formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz zajęcia rewalidacyjne prowadzone w ramach
kształcenia specjalnego są dokumentowe w odrębnych dziennikach.
§ 9 Podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, językowej.
1. Przedszkole umożliwia podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej i językowej poprzez:
– zajęcia w języku polskim
– realizację treści związanych z elementami historii, geografii i kulturą naszego regionu i kraju.
2. Przedszkole prowadzi działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność przedszkola
poprzez czytelne zasady postępowania, w tym system regulaminów i procedur, ustalenie praw i
obowiązków pracowników, dzieci i ich rodziców.
3. Przedszkole prowadzi z dziećmi planową pracę wychowawczą opartą na wartościach
uniwersalnych.
§ 10 Organizacja zajęć dodatkowych
Strona 5
Placówka zapewnia wszystkim zapisanym do oddziałów przedszkolnych uczestnictwo w zajęciach
dodatkowych, w trakcie pobytu dziecka w przedszkolu.
1. Czas trwania zajęć prowadzonych zajęć dodatkowych jest dostosowany do możliwości
rozwojowych dzieci i wynosi od 15 do 30 minut.
2. Rodzaj dodatkowych zajęć, czas trwania oraz tygodniowy plan zajęć ustala i przedstawia do
wiadomości rodziców organ prowadzący przedszkole.
3. W czasie zajęć dodatkowych opiekę nad dziećmi sprawuje osoba prowadząca zajęcia. Osoba ta
ponosi pełną odpowiedzialność za zdrowie i życie dzieci. Osoba ta odbiera dzieci od nauczyciela i
oddaje ja po zakończeniu zajęć.
4. Rodzice mogą ponosić dodatkowe opłaty za zajęcia dodatkowe.
§11 Warunki lokalowe, baza
1. Przedszkole w zakresie realizacji zadań statutowych zapewnia dzieciom możliwość korzystania z:
– sal przedszkolnych – miejsce prowadzenia zajęć w zakresie opieki, wychowania i kształcenia;
– pomieszczeń sanitarno – higienicznych;
– szatni;
2. Dzieci mają możliwości codziennego korzystania z placu zabaw – miejsce aktywności ruchowej i
obserwacji przyrodniczych.
3. Przedszkole zapewnia odpowiednie pomoce dydaktyczne i wyposażenie dla wychowanków – w celu
realizacji przyjętych programów.
4. Przedszkole umożliwia korzystanie z posiłków.
ROZDZIAŁ IV
BEZPIECZEŃSTWO
§ 12 sposób sprawowania opieki nad dziećmi.
1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując sposoby i metody oddziaływań do wieku
dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem
istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:
– zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie
zajęć poza terenem przedszkola;
– zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa – pod względem fizycznym, jak i
psychicznym;
– stosuje w sowich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.
2. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki zabawy, nauki i wypoczynku
a w szczególności:
– sale przedszkolne posiadają właściwe oświetlenie, wentylację, ogrzewanie oraz powierzchnię
użytkową,
– wyposażenie w tym meble, zabawki i pomoce dydaktyczne są dostosowane do potrzeb dzieci;
– przedszkole posiada sprzęt i urządzania przeciwpożarowe;
– w przedszkolu znajdują się apteczki wyposażone w niezbędne środki do udzielania pierwszej
pomocy wraz z instrukcją dotyczącą jej udzielenia.
3. Za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci odpowiada nauczyciel pełniący obowiązki w danym czasie do
momentu przekazania ich rodzicom (opiekunom prawnym), a w czasie zajęć dodatkowych osoba
prowadząca zajęcia.
4. W czasie pobytu dziecka w przedszkolu nie może ono pozostać bez nadzoru osoby dorosłej.
5. W grupach w sprawowaniu opieki nad dziećmi pomaga nauczycielowi pomoc nauczyciela.
6. Przy wyjściu poza teren przedszkola zapewnia się opiekę jednego opiekuna dla grupy 15 dzieci.
7. Jeżeli miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia, lub stan znajdujących się w nim urządzeń
technicznych może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci, nauczyciel obowiązany jest nie
dopuścić do zajęć lub przerwać je, wyprowadzając dzieci z miejsca zagrożenia oraz powiadomić o
tym niezwłocznie dyrektora.
§ 13 Postępowanie w sytuacjach szczególnych. Wypadki.
1. Pomoc medyczna jest udzielana dzieciom za zgodą rodziców (opiekunów prawnych). W sytuacjach
koniecznych, gdy brak kontaktu z rodzicami (opiekunami prawnymi), korzysta się z usług
pogotowia ratunkowego.
Strona 6
2. Pracownicy przedszkola zobowiązani są do udziału szkoleniach z zakresu bhp ppoż oraz pierwszej
pomocy przedmedycznej.
3. W razie zaistnienia w przedszkolu wypadku niezwłocznie zapewnia się dziecku pierwsza pomoc
przedmedyczną, oraz sprowadza się fachową pomoc medyczną.
4. O każdym wypadku zawiadamia się niezwłocznie:
– rodziców (opiekunów prawnych) poszkodowanego dziecka,
– organ prowadzący przedszkole,
– pracownika służby bhp
5. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie prokuratora i kuratora
oświaty.
6. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia zawiadamia się niezwłocznie inspektora
sanitarnego.
7. Każdy wypadek odnotowuje się w rejestrze wypadków. Dyrektor powołuje zespół i prowadzi
postępowanie powypadkowe zgodnie z odrębnymi przepisami.
8. Umożliwia się ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków za zgodą rodziców
(prawnych opiekunów).
9. Przedszkole prowadzi edukację dla bezpieczeństwa z zastosowaniem różnych metod i form.
Tematyka dotyczy bezpieczeństwa na drodze, sposobu korzystania z urządzeń, narzędzi i
przyborów, bezpieczeństwa w relacjach z nieznajomymi, roślinami i zwierzętami, zagrożeń
związanych z lekami, środkami chemicznymi i in.
10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom przedszkole współpracuje z rożnymi podmiotami np.
z policją.
§ 14 Wycieczki
1. Przedszkole może organizować wycieczki i inne wyjazdy z uwzględnieniem obowiązujących
przepisów w tym zakresie, program wycieczki winien być dostosowany do wieku, potrzeb,
możliwości i zainteresowań dzieci.
2. Liczba przewożonych osób w autokarze nie może być większa, niż liczba miejsc w dowodzie
rejestracyjnym pojazdu.
3. Program wycieczki organizowanej przez przedszkole, listę uczestników, imię i nazwisko kierownika
oraz liczbę opiekunów zawiera karta wycieczki, którą zatwierdza dyrektor przedszkola.
§ 15 Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.
1. W celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa dzieciom przedszkole określa następujące zasady
przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola:
– dzieci przyprowadzają i odbierają z przedszkola rodzice (opiekuni prawni);
– osoba przyprowadzająca dziecko jest zobowiązana przekazać dziecko bezpośrednio pod opiekę
nauczyciela;
– rodzice (prawni opiekunowie) mogą pisemnie upoważnić inną, pełnoletnią osobę do
przyprowadzania i odbierania ich dziecka z przedszkola – przedkładają upoważnienie nauczycielom
prowadzącym oddział.
– nauczyciel lub osoba pełniąca dyżur w szatni ma obowiązek sprawdzić, kto odbiera dziecko z
przedszkola.
– rodzice (prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka
odebranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę,
– nauczyciel ma prawo odmówić wydania dziecka osobie upoważnionej do odbioru w przypadku,
gdy stan osoby odbierającej będzie wskazywał, że nie może ona zapewnić dziecku bezpieczeństwa
np. istnieje podejrzenie że ta osoba jest pod wypływem alkoholu lub środków odurzających;
– o każdej odmowie wydania dziecka nauczyciel niezwłocznie informuje dyrektora przedszkola. W
takiej sytuacji nauczyciel zobowiązany jest do podjęcia wszelkich czynności dostępnych, w celu
zapewnienia kontaktu z rodzicami (opiekunami prawnymi),
– odmowa wydania dziecka z ww. powodu może także dotyczyć rodzica (opiekuna prawnego). W
tej sytuacji nauczyciel, próbuje kontaktować się z drugim rodzicem (opiekunem prawnym) w celu
odebrania dziecka oraz powiadamia o tym fakcie dyrektora.
– rodzice (prawni opiekunowie) są zobowiązani do odbioru dziecka do czasu zamknięcia
przedszkola. Jeżeli tego nie uczynią nauczyciel po sporządzeniu notatki, powiadomieniu policji i
Strona 7
dyrektora podejmuje działanie odpowiednie do otrzymanych od wymienionych podmiotów
instrukcji.
2. Do przedszkola nie przyjmuje się dzieci chorych, a w przypadku zachorowania dziecka w czasie
pobytu dziecka w przedszkolu rodzic (opiekun prawny) jest zobowiązany do odebrania dziecka
niezwłocznie po powiadomieniu go przez nauczyciela.
ROZDZIAŁ V
WSPÓŁDZIAŁANIE Z RODZICAMI
§ 16 Formy współpracy przedszkola z rodzicami
1. Rodzice (prawni opiekunowie) i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą, w celu
skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego
rozwoju.
2. Przedszkole organizuje następujące formy współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami):
– zebrania grupowe:
– dzień informacji – konsultacje i rozmowy indywidualne z nauczycielem;
– dyżur dyrektora – po uzgodnieniu terminu
– zajęcia otwarte;
– formy pomocy psychologiczno -pedagogicznej dla rodziców (prawnych opiekunów) takie jak:
warsztaty, porady, konsultacje prowadzone przez nauczycieli i specjalistów;
– uroczystości i spotkania okolicznościowe – wg kalendarza imprez
3. W przedszkolu obowiązują zasady pracy będące podstawą sprzyjającej wszystkim podmiotom
atmosfery:
– dłuższe rozmowy dotyczące rozwoju dziecka mogą nastąpić po uprzednim uzgodnieniu terminu;
– w pilnych i zasadnych przypadkach umożliwia się jednakże nie może ograniczać nauczycielowi
możliwości sprawowania opieki nad dziećmi w grupie;
– wszelkie uwagi dotyczące pracy personelu oraz organizacji należy zgłaszać bezpośrednio do
dyrektora przedszkola lub organowi prowadzącemu przedszkole;
– niedopuszczalne jest rozwiązywanie sytuacji konfliktowych między rodzicami na terenie
przedszkola;
§ 17 Prawa rodziców
1. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do:
– znajomości koncepcji przedszkola;
– zapoznania się z programem wychowania przedszkolnego oraz współdziałania w jego realizacji;
– planowanych systematycznych spotkań z nauczycielami oddziału;
– uzyskiwania na bieżąco informacji na temat swojego dziecka oraz postępów w jego rozwoju;
– uzyskiwania informacji na temat stanu gotowości szkolnej swojego dziecka;
– korzystania z form współpracy przedszkola z rodzicami (prawnymi opiekunami)
– życzliwej i przyjaznej atmosfery, intymności rozmowy o dziecku z zachowaniem tajemnicy jej
treści itp.
§ 18 Obowiązki rodziców (opiekunów prawnych)
1. Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek czuwać nad prawidłową realizacją obowiązku
przedszkolnego dzieci sześcioletnich, w szczególności zapewnić uczestnictwo dzieci w zajęciach.
2. Przedszkole oczekuje od rodziców (prawnych opiekunów):
– bieżącej i rzetelnej informacji na temat dziecka;
– terminowego regulowania opłat;
– przestrzegania ustaleń organizacyjnych placówki;
– aktywnego współuczestnictwa w życiu przedszkola;
– kultury zachowań w różnych sytuacjach na terenie placówki.
Strona 8
ROZDZIAŁ VI
ORGANY PRZEDSZKOLA
§ 19 Organy przedszkola
Organami przedszkola są:
– dyrektor przedszkola
– rada pedagogiczna
§ 20 Dyrektor przedszkola
1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli oraz
pracowników obsługi.
2. Kompetencje dyrektora przedszkola:
– przygotowuje zmiany do statutu i uzgadnia je z organem prowadzącym przedszkole, po uzyskaniu
opinii rady pedagogicznej organ prowadzący zatwierdza zmiany;
– kieruje bieżącą działalnością przedszkola oraz reprezentuje przedszkole na zewnątrz;
-organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola;
– przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe pracowników przedszkola;
– jest przewodniczącym rady pedagogicznej;
– prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej;
– realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;
– wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania
uchwały niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący przedszkole. Rozstrzygnięcie organu
prowadzącego przedszkole jest ostateczne.
– sprawuje nadzór pedagogiczny i przedstawia radzie pedagogicznej dwa razy w roku szkolnym,
ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o
działalności przedszkola;
– gospodaruje majątkiem przedszkola i dba o powierzone mienie;
– odpowiada za wykonywanie obowiązku związanego z systemem informacji oświatowej;
– tworzy, po pozytywnym zaopiniowaniu przez organ prowadzący przedszkole, dodatkowe
stanowiska kierownicze w przedszkolu;
– dopuszcza do użytku programy wychowania przedszkolnego;
– przyjmuje dzieci do przedszkola i skreśla z listy wychowanków;
– sprawuje opiekę nad wychowankami przedszkola oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju
psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
– wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa wychowankom i nauczycielom w
czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;
– zapewnia odpowiednie warunki organizacyjne do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo –
wychowawczych i odpowiada za poziom ich realizacji;
– koordynuje działania w zakresie pomocy psychologiczno -pedagogicznej w zakresie ustalonym z
organem prowadzącym przedszkole;
– ustala ramowy rozkład dnia po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną, z uwzględnieniem zasad
ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców;
– odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzecznictwa o potrzebie kształcenia
specjalnego;
– organizuje w porozumieniu z organem prowadzącym wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w
oparciu o opinie poradni psychologiczno -pedagogicznej, o ile wczesne wspomaganie jest
organizowane w przedszkolu;
– ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenia i przechowywanie dokumentacji działalności
statutowej przedszkola oraz za wydawane przez przedszkole dokumentów zgodnych z posiadaną
dokumentacją;
– zapewnia ochronę danych osobowych będących w posiadaniu przedszkola.
3. W wykonywaniu swoich zadań dyrektor współpracuje z radą pedagogiczną oraz organem
prowadzącym przedszkole i organem prawujący nadzór pedagogiczny.
4. Dyrektor przedszkola może współpracować ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk
pedagogicznych.
5. Wykonuje inne zadania wynikające z poszczególnych przepisów.
Strona 9
6. W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go dyrektor ds. pedagogicznych lub zastępca
dyrektora a jeśli nie utworzono takich stanowisk, inny nauczyciel przedszkola wyznaczony przez
organ prowadzący przedszkole.
§ 21 Rada pedagogiczna
1. Radę Pedagogiczną tworzy dyrektor, jako przewodniczący oraz wszyscy nauczyciele i specjaliści
zatrudnieni w przedszkolu.
2. Rada pedagogiczna działa w oparciu o niniejszy statut.
3. Zebrania Rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po każdym
semestrze oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu
prawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora, organu prowadzącego przedszkole.
4. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady pedagogicznej.
5. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.
6. Kompetencje Rady pedagogicznej:
kompetencje stanowiące:
– zatwierdza plan pracy przedszkola, w tym koncepcję pracy przedszkola oraz roczny plan pracy.
-ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad
przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy
przedszkola.
Rada pedagogiczna opiniuje:
a) ramowy rozkład dnia;
b) zmiany w statucie;
c) programy wychowania przedszkolnego przed dopuszczeniem ich do użytku w przedszkolu.
7. Uchwały Rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej połowy jej członków. Uchwały są dokumentowane i przechowywane.
8. Członków rady pedagogicznej obowiązuje zachowanie służbowej tajemnicy dotyczącej spraw
omawianych na zebraniach,w szczególności informacje dotyczące konkretnych osób i dzieci.
9. Do realizacji zadań statutowych przedszkola, dyrektor może powołać spośród członków rady
pedagogicznej zespoły nauczycieli. Powołanie zespołów może być na czas określony lub
nieokreślony. Praca zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora przedszkola.
10. W pracach zespołu mogą brać udział również osoby nie będące pracownikami tego
przedszkola.
§ 22 Zasady współdziałania organów przedszkola i rozstrzyganie sporów.
1. Organy przedszkola współpracują ze sobą mając na uwadze wspomaganie rozwoju dzieci, ich
dobro i bezpieczeństwo, a także jakoś pracy przedszkola.
2. Dyrektor przedszkola gwarantuje pełny i prawidłowy sposób korzystania z kompetencji przez radę
pedagogiczną.
3. W przypadku sporów pomiędzy radą pedagogiczna a dyrektorem przedszkola rozstrzyganie ich jest
zadaniem organu prowadzącego.
ROZDZIAŁ VII
ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA
§ 23 Organizacja i czas pracy przedszkola.
1. Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi: 60
2. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym
wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień oraz rodzaju niepełnosprawności.
3. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W szczególnie uzasadnionych
przypadkach Dyrektor może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
4. Dziecko w wieku 6 lat odbywa w przedszkolu roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten
rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy
6 lat.
5. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
6. Czas trwania wszystkich zajęć dydaktyczno – wychowawczych dzieci, również zajęć dodatkowych
powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych wychowanków i wynosi około 15- 20 minut
dla dzieci 3 i 4 letnich; 25 – 30 minut dla dzieci 5 i 6 letnich. Na realizację podstawy programowej
przeznacza się nie mniej niż 5 godzin dziennie.
Strona 10
7. W przedszkolu funkcjonują 3 oddziały.
8. Przedszkole funkcjonuje cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący
przedszkole.
9. Przedszkole czynne jest w dni robocze w godzinach od 7:00 do 17:00.
10. Dopuszcza się możliwość wydłużenia pobytu dziecka. Zgłoszenie potrzeby wydłużonego pobytu
dziecka rodzic (opiekun prawny) zgłasza z minimum 4 dniowym wyprzedzeniem. Usługa
wydłużonego pobytu dziecka w przedszkolu jest dodatkowo płatna.
11. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli zależnie
od czasu pracy oddziału i realizowanych w nim zadań.
12. Na podstawie ramowego rozkładu dnia, nauczyciel któremu powierzono opiekę nad danym
oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i
zainteresowań dzieci.
13. W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej
skuteczności, nauczyciele prowadzą swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w
przedszkolu.
14. Dodatkowo w przedszkolu zatrudnia się pomoc nauczyciela, która współpracuje z nauczycielami w
realizacji ich zadań.
§ 24 Formy pracy
1. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programów
wychowania przedszkolnego dopuszczonych przez dyrektora.
2. Organizację pracy przedszkola w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora
przedszkola po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i
higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci, rodzaju
niepełnosprawności dzieci oraz oczekiwań rodziców.
3. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel lub nauczyciele, którym powierzono opiekę nad
danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb
i zainteresowań dzieci.
4. Formami pracy w przedszkolu są:
– zajęcia i zabawy dowolne;
– codzienne zajęcia o charakterze dydaktyczno – wychowawczym zaplanowane i kierowane przez
nauczyciela;
– czynności samoobsługowe i prace użyteczne dzieci;
– spacery;
– wycieczki;
– uroczystości przedszkolne;
– sytuacje okolicznościowe.
ROZDZIAŁ VIII
DOKUMENTACJA PRZEDSZKOLA
§ 25 Dokumentacja przedszkola
1. Przedszkole posiada plan pracy na każdy rok zatwierdzony przez rade pedagogiczną.
2. Dyrektor opracowuje plan nadzoru pedagogicznego przedszkola i podaje do wiadomości
nauczycielom do 15 września każdego roku.
3. W przedszkolu mogą być ustalone dodatkowe procedury i regulaminy wewnętrzne.
4. Regulaminy i procedury wewnętrzne nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego
statutu.
5. Przedszkole przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 26 Dokumentacja przebiegu pracy pedagogicznej
1. Przedszkole prowadzi dzienniki zajęć przedszkola.
2. Przedszkole dokumentuje obserwacje pedagogiczne dzieci na odrębnych arkuszach dla każdego
dziecka.
3. Dzieci objęte kształceniem specjalnym oraz wczesnym wspomaganiem rozwoju posiadają
indywidualną dokumentację zawierającą m.in. Opinie, indywidualne programy edukacyjno –
terapeutyczne, wielospecjalistyczne oceny funkcjonowania dziecka, dodatkowe badania
przeprowadzone przez lekarzy i specjalistów. Przedszkole prowadzi dokumentację wczesnego
Strona 11
wspomagania rozwoju oraz kształcenia specjalnego, w tym indywidualne programy czesnego
rozwoju praz dzienniki zajęć dokumentując te zajęcia.
4. Praca dydaktyczno – wychowawcza nauczycieli jest planowana – nauczyciele sporządzają plany
pracy.
5. Dyrektor przedszkola może także ustalić prowadzenie przez nauczycieli inne dokumentacji.
ROZDZIAŁ IX
OPŁATY
1. Pobyt dziecka w przedszkolu regulowany jest zapisami umowy, zawartej z rodzicami, według wzoru
przygotowanego przez organ prowadzący.
2. Podstawowa opłata za przedszkole /tzw. czesne/ obejmuje:
1) realizację podstawy programowej
2) opiekę w godzinach pracy przedszkola
3) część zajęć dodatkowych
3. Przedszkole prowadzi wyżywienie w zakresie 3 posiłków dziennie. Dzieci uczęszczające do przedszkola
mogą korzystać z dowolnej liczby posiłków /od 1 do 3/. Wysokość opłat za wyżywienia oraz sposób
rozliczenia określa umowa zawarta między rodzicem (opiekunem prawnym) a przedszkolem.
4. Opłata czesnego nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu.
5. Opłatę tę uiszcza się z góry, nie później niż do 5 dnia danego miesiąca.
ROZDZIAŁ X
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA
W przedszkolu zatrudnia się dyrektora, nauczycieli, pracowników obsługi w zależności od potrzeb.
Wszyscy pracownicy przedszkola mają prawo do:
– szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych, jak i wychowanków;
– wolności głoszenia i wyrażania własnych poglądów, nienaruszających godności innych ludzi;
– wynagrodzenia;
– jawnej i umotywowanej oceny własnej pracy;
§ 27 Inne stanowiska kierownicze
1. W razie nieobecności dyrektora jego obowiązki przejmuje wyznaczony przez niego nauczyciel.
Dopuszcza się możliwość powołania zastępcy dyrektora.
§ 28 Nauczyciele
1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem odpowiednim do pracy z dziećmi w
wieku przedszkolnym. Kwalifikacje te są określone w odrębnych przepisach.
2. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno -wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z
dopuszczonym programem wychowania przedszkolnego, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy.
Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.
3. Nauczyciel jest równocześnie wychowawcą grupy.
4. Do zakresu zadań nauczyciela należy:
– odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza
jego terenem w czasie wycieczek, spacerów itp.;
– planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno – wychowawczej zgodnie z dopuszczonym
programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość;
– wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań;
-prowadzenie obserwacji pedagogicznych, mających na celu poznanie możliwości i potrzeb
rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji w indywidualnej teczce, zawierającej
m.in. arkusz potrzeb i kompetencji dziecka;
Strona 12
– ustalanie wniosków do indywidualizacji oddziaływań ze względu na potrzeby i możliwości dzieci,
w tym trudności, deficyty oraz zainteresowania i uzdolniania;
– dokonanie analizy gotowości szkolnej dzieci, które w danym roku podejmą naukę w klasie I;
– wykorzystanie wyników obserwacji do planowania pracy z grupą, indywidualizacji oddziaływań
oraz udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w toku bieżącej pracy;
– stosowanie metod i form wychowania przedszkolnego;
– włączanie do praktyki pedagogicznej twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania
dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci;
– współpraca ze specjalistami i instytucjami świadczącymi pomoc psychologiczno – pedagogiczną,
zdrowotną, inną, odpowiednią do potrzeb i sytuacji społecznej dziecka;
– planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kompetencji
zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego;
– dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy dydaktycznych oraz troska o estetykę
powierzonej sali przedszkolnej;
– udział w pracach rady pedagogicznej;
– udział w pracach zespołów zadaniowych zgodnie z powołaniem dyrektora;
– współdziałanie z rodzicami (opiekunami prawnymi) w sprawach wychowania i nauczania dzieci;
– prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńcze
zgodnie ze statutem;
– zabezpieczenie danych osobowych dzieci i rodziców, do których ma dostęp;
-realizacja uchwał i wniosków rady pedagogicznej, wniosków i zaleceń dyrektora oraz osób
kontrolujących;
– realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola w wynikających z bieżącej
działalności placówki;
5. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich
rodzicami (prawnymi opiekunami) w celu wspierania rozwoju dziecka na miarę jego możliwości i
potrzeb. Informacji dotyczących dzieci udzielają rodzicom wyłącznie dyrektor i nauczyciele.
Kompetencji takich nie posiadają pracownicy niepedagogiczni.
6. Nauczyciel współpracuje z nauczycielem współprowadzącym grupę w zakresie planowania pracy,
realizacji oraz analizy podjętych działań, ustalania i wdrażania wniosków odnoszących się do grupy
oraz poszczególnych dzieci.
7. Nauczyciel współpracuje z pracownikami niepedagogicznymi oraz specjalistami zatrudnionymi w
przedszkolu na rzecz wspierania rozwoju dzieci.
8. Nauczyciel ma prawo:
– współdecydowania o wyborze programu nauczania i podręcznika, swobody wyboru metody jego
realizacji, w uzgodnieniu z dyrektorem przedszkola;:
– doboru pedagogicznych zasad, metod i form pracy odpowiednio dobranych do potrzeb i
możliwości dzieci;
– rozwoju zawodowego;
– korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, rady
pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo -oświatowych.
9. Nauczyciel dokonuje ewaluacji pracy własnej oraz wdraża podjęte wnioski na rzecz własnego
rozwoju zawodowego.
§ 29 Specjaliści
1. Przedszkole może zatrudniać nauczycieli specjalistów w zależności od potrzeb w zakresie pomocy
psychologiczno – pedagogicznej raz kształcenia specjalnego.
2. Zadania specjalistów:
PEDAGOG I PSYCHOLOG:
– prowadzanie badań i działań diagnozujących dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia
mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowadzeń
edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających
funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola;
– diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, w celu rozwiązywania problemów
wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo dziecka w
życiu przedszkola;
– udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formach odpowiednich do
rozpoznanych potrzeb;
– podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci;
Strona 13
– minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz
inicjowanie rożnych form pomocy w środowisku przedszkolnym dzieci;
– inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
– pomoc rodzinom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości,
predyspozycji i uzdolnień dzieci;
– wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w rozpoznawaniu potrzeb rozwojowych i
edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron,
predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub
trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie
dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola;
– udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
LOGOPEDA
– diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu
mowy oraz poziomu rozwoju językowego dzieci;
– prowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli
w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń;
– podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji
językowej we współpracy z rodzicami dzieci;
– wspieranie nauczycieli innych specjalistów w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych
storn, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych
lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym bar er i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie
dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, udzielania pomocy psychologiczno –
pedagogicznej.
TERAPEUTA
– prowadzenie badań diagnostycznych dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowym lub
specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania trudności oraz monitorowania
efekt w oddziaływań terapeutycznych.
– rozpoznawanie przyczyn utrudniających dzieciom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu
przedszkola;
– prowadzenie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze
terapeutycznym;
– podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym dzieci,
we współpracy z rodzicami dzieci;
– wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych
storn, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych
lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie
dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, udzielania pomocy psychologiczno –
pedagogicznej.
PEDAGOG SPECJALNY
– prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie z innymi
nauczycielami i specjalistami realizując zintegrowane działania i zajęcia określone w programie;
– prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami pracę wychowawczą z uczniami
niepełnosprawnymi;
– uczestniczą, w miarę potrzeb w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli oraz
w zintegrowanych działaniach zajęciach, określonych w programie, realizowanych rzez
nauczycieli i specjalistów;
– udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom i
specjalistom, realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, w doborze
form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi;
– prowadzą inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i
edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne i
socjoterapeutyczne;
Strona 14
§ 30 Pracownicy niepedagogiczni
1. W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy obsługi.
2. Podstawowym zadaniem pracowników niepedagogicznych jest zapewnienie sprawnego działania
przedszkola, utrzymywanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.
3. Wszyscy pracownicy są zobowiązani natychmiast reagować na:
– wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa dzieci;
– osoby postronne, przebywające na terenie przedszkola i zawiadomić o tym dyrektora.
4. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników niepedagogicznych ustala dyrektora przedszkola.
5. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy.
6. Obowiązki pracowników niepedagogicznych:
POMOC NAUCZYCIELA / WOŹNA
– podlega bezpośrednio dyrektorowi;
– współpracuje z nauczycielem w zapewnieniu dzieciom opieki i bezpieczeństwa oraz pomaga
nauczycielowi w realizacji zadań statutowych i programowych, w tym:
– bierze udział w przygotowywaniu pomocy do zajęć i dekorowaniu sal;
– pomaga dzieciom w rozbieraniu i ubieraniu się przed ćwiczeniami gimnastycznymi i wyjście na
spacer;
– sprząta po dzieciach mających problemy z kontrolą czynności fizjologicznych w nagłych
rozstrojach zdrowotnych itp.;
– pomaga przy karmieniu dzieci słabo jedzących;
– ponosi odpowiedzialność za podopiecznych w chwili krótkotrwałych nieobecności nauczycielek
np. pobyt w toalecie itp.
W zakresie organizacji posiłków:
– odpowiada za przynoszenie naczyń do sali przed posiłkiem,
– rozdawanie właściwych porcji dzieciom wg ilości określonych przez normy żywieniowe, diety;
– dba o estetyczne podawanie posiłków,
– podaje dzieciom napoje w ciągu dnia;
– przestrzega dobrej praktyki higienicznej;
w zakresie bezpieczeństwa i zasad higieny odpowiada za:
– odpowiednie zabezpieczenie przed dziećmi produktów chemicznych pobranych do utrzymania
czystości, oszczędne gospodarowanie nimi;
– właściwe reagowanie na niebezpieczne zachowania podopiecznych;
– pomoc przy odprowadzaniu i przyprowadzaniu dzieci do i z sali;
– zgłaszanie dyrektorowi wszelkich zagrożeń i uszkodzeń sprzętu;
– monitorowanie obiektu pod kątem pojawiania się osób postronnych;
– utrzymywanie miejsc wyznaczonych do sprzątania w należyte czystości.
KONSERWATOR/ OGRODNIK
– podlega bezpośrednio dyrektorowi;
– zakres odpowiedzialności:
– pilnowanie mienia przedszkolnego;
– dokonywanie bieżących napraw sprzętu i urządzeń na terenie budynku i placu zabaw;
– dbanie o czystość i estetykę wokół budynku i na terenach zielonych;
– alarmowanie odpowiednich służb oraz dyrektora w przypadku zaistnienia stanu zagrożenia
zdrowia, życia lub mienia;
– przestrzeganie przepisów bhp i ppoż;
– utrzymywanie ładu i porządku w pomieszczeniach gospodarczych;
– monitorowanie i ostrzeganie przed niebezpieczeństwem lub pojawieniem się osób postronnych.
ROZDZIAŁ XI
WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA
§ 31 Zasady rekrutacji i pobyt dzieci w przedszkolu.
1. Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
Dyrektor może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
2. Nadbory dzieci odbywają się w cyklu ciągłym, przez cały rok.
Strona 15
3. O przyjęciu do przedszkola decyduje kolejność składania wniosków z tym, że pierwszeństwo mają
dzieci kontynuujące zajęcia z poprzedniego roku szkolnego i rodzeństwo dzieci uczęszczających do
przedszkola.
4. W ciągu roku szkolnego do przedszkola przyjmuje się dzieci, o ile są wolne miejsca.
5. Decyzję w sprawie przyjęcia dziecka do przedszkola podejmuje dyrektor przedszkola.
6. Podstawą zapisania dziecka do przedszkola jest zawarcie umowy pomiędzy dyrektorem
przedszkola a rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.
7. Dziecko może przebywać w przedszkolu od początku roku szkolnego roku kalendarzowym, w
którym kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko ukończy
7 lat.
8. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem
przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak, niż do końca
roku szkolnego w roku kalendarzowym, w który dziecko ukończy 9 lat.
9. Dzieci wieku 6 l jest objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym.
10. Dziecko, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego może uczęszczać do przedszkola
dodatkowo nie dłużej jednak niż jeden rok. W tym przypadku rodzice są zobowiązani dostarczyć
odroczenie od obowiązku szkolnego wydane przez dyrektora szkoły w obwodzie której mieszka
dziecko.
11. W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie dłużej niż
do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 9 lat.
12. Dyrektor przedszkola jest obowiązany powiadomić dyrektora szkoły obwodu, w którym dziecko
mieszka o spełnieniu przez dziecko rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu oraz o
zmianach w tym zakresie. Formą powiadomienia jest pisemny wykaz dzieci sporządzony
i przekazany do 30 września każdego roku szkolnego.
13. Dyrektor przedszkola jest zobowiązany do wydania każdemu dziecku spełniającemu obowiązek
rocznego przygotowania przedszkolnego w miesiącu wrześniu każdego roku szkolnego
„zaświadczenia o spełnieniu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego”. Wzór
zaświadczenia określają odrębne przepisy.
§ 32 Prawa i obowiązki dzieci
1. W przedszkolu przestrzegana jest konwencja o prawach dziecka. Przedszkole uznaje, iż dziecko
wymaga specjalnej opieki i ochrony. Ma ono niepodważalne prawa, które mają mu zapewnić
odpowiednie warunki życia, rozwój osobowości i samorealizacji.
2. Dzieci maja prawo do:
– opieki i pomocy ze strony dorosłych;
– bezpiecznych i higienicznych warunków;
– korzystania z posiłków i zaspokajania łaknienia;
– akceptacji i szacunku;
– zabawy, jako podstawowej formy aktywności;
– właściwie zorganizowanego procesu opieki, wychowania oraz nauczania – uczenia się zgodnie z
indywidualnymi potrzebami i możliwościowymi;
– wyrażania własnych myśli, pragnień i potrzeb;
– aktywności i wyrażania swoich inwencji twórczych;
– bezkonfliktowego rozwiązywania problemów;
– pozytywnego wzmacniania przez dorosłych;
– spokoju i wypoczynku;
– ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej;
– życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wspomagania rozwoju i edukacji;
– korzystania z pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
3. W przedszkolu nie wolno stosować wobec dzieci żadnych zabiegów lekarskich bez zgody ich
rodziców, poza nagłymi przypadkami bezpośrednio ratujących życie dziecka.
4. Przedszkole pomaga zrozumieć, ze funkcjonowanie w grupie przedszkolnej to nie tylko prawa, ale
obowiązki. Dzieci mają obowiązek:
– przestrzegania zawartych umów dotyczących sposobu zachowania, w tym zasad bezpieczeństwa;
– słuchać i reagować na polecenia nauczyciela;
– szanować mienie przedszkola;
– zachowywać porządek i czystość;
– zgodnie współdziałać w zespole;
– szanować prawa innych, w tym do zabawy;
Strona 16
– stosować formy grzecznościowe;
– akceptować indywidualność każdego dziecka;
– przestrzegać zakazu opuszczania sali bez zgody nauczyciela lub innych osób dorosłych;
– polubownie rozwiązywać konflikty;
– dbać o swój wygląd;
– informować nauczyciela o problemach i niebezpieczeństwach.
5. Rodzic ma prawo do złożenia skargi w sprawie naruszenia praw dziecka. Skargę składa w formie
pisemnej do Dyrektora przedszkola w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia. Dyrektor ma
14 dni od wpływu pisma na pisemne ustosunkowanie się do złożonej skargi,
§ 33 system motywowania do zachowań pożądanych
1. W przedszkolu określono, co jest dozwolone, a czego nie wolno. Jednym ze stosowanych środków
wychowania są nagrody społeczne i rzeczowe.
Nagrody:
– pochwała indywidualna;
– pochwała wobec grupy;
– pochwała przed rodzicami;
– dostęp do atrakcyjnej zabawki;
– dyplom uznania, medal;
– drobne nagrody rzeczowe;
– przewodzenie w zabawie.
Nagradzamy za:
– stosowanie ustalonych zasad i umów;
– wysiłek włożony w wykonane prace;
– wywiązywanie się z podjętych obowiązków;
– bezinteresowną pomoc innych;
– aktywny udział w praca na rzecz grupą i przedszkola
2. Dzieci znają zasady dezaprobaty za nieprzestrzeganie ustaleń.
Konsekwencje złego zachowania:
– upomnienie słowne indywidualne
– poinformowanie rodziców o przewinieniu
– odsunięcie od zabawy;
– zastosowanie aktywności mającej na celu rozładowanie negatywnych emocji;
– rozmowa z dyrektorem.
Konsekwencje stosowane są za:
– nieprzestrzeganie ustalonych norm i zasad współżycia w grupie i przedszkolu;
– stwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu własnemu i innych;
– zachowania agresywne;
– niszczenie wytworów prac innych;
– celowe nie wywiązywanie się z podjętych obowiązków
§ 34 Procedura dotycząca skreślenia dziecka z listy wychowanków
1. Skreślenia dziecka z listy wychowanków przedszkola dokonuje dyrektor przedszkola.
2. Dyrektor może skreślić dziecko z listy przyjętych do przedszkola w przypadku:
– zalegania z należnymi opłatami za 1 miesiąc;
– nie uczęszczania dziecka do przedszkola bez uzasadnionej przyczyny co najmniej 1 miesiąc;
– w sytuacji, gdy w sposób szczególny narażone jest dobro innych dzieci;
ROZDZIAŁ XII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 35 postanowienia końcowe
1. Obsługę administracyjno – księgową przedszkola prowadzi Zielone Pandy sp. z o.o.
2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.
3. Przedszkole używa pieczęci urzędowej zgodnej z odrębnymi przepisami.
Strona 17
4. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – dyrektora,
nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi.
2. Statut podaje się do wiadomości poprzez:
– zapoznanie z treścią statutu rady pedagogicznej przedszkola i zaopiniowanie w trakcie zebrania rady
pedagogicznej oraz zapoznanie rodziców podczas zebrania ogólnego rodziców lub zebrań grupowych.
– udostępnienie tekstu statutu na żądanie podmiotom przedszkola i organom kontrolującym przez
dyrektora przedszkola w placówce.
3. Zmiany w statucie przygotowuje i wprowadza dyrektor przedszkola po zasięgnięciu opinii rady
pedagogicznej i w uzgodnieniu z organem prowadzącym przedszkole.
4. W celu zapewnienia czytelności statutu, po każdorazowym wprowadzeniu zmian w statucie wprowadza
się jego tekst ujednolicony.
§ 36
W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu
Pracy i Kodeksu Cywilnego.
§ 37
Statut wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 roku.
……………………………….
organ prowadzący
Strona 18