Obowiązek informacyjny

Obowiązek informacyjny

1) Administratorem (dalej w treści „ADO”) Pani/Pana danych osobowych jest 
2) ADO umożliwia bezpośredni kontakt za pomocą e-mail: kontakt@zielonepandy.pl lub drogą pocztową na adres: ul. Bałtycka 33A, 61-017 Poznań;
3) Dane osobowe będą przetwarzane przez ADO w celach informacyjnych i promocyjnych w związku z działalnością ADO. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia PE i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
4) Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5) Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane:
a) pracownikom/współpracownikom ADO upoważnionym do ich przetwarzania na polecenie ADO;
b) podmiotom, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym:
dostawcom usług technicznych, technologicznych i organizacyjnych umożliwiających ADO świadczenie usług (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, informatycznych);
z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych.
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
7) Pani/Pana dane będą przechowywane przez ADO przez okres niezbędny dla realizacji celów określonych w ust. 3;
8) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych oraz ich sprostowania, gdy są one nieprawidłowe;
9) W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo do żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
10) Wobec Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym dane nie będą podlegały profilowaniu;
11) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przy przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych ADO narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.